X
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zaloguj się

Systemy kominkowe

Wkłady i obudowy

Rozprowadzenie ciepła

Paliwo do kominków

logo

DORTECH II F.P-H

Dane firmy

logo

F.H.U. KO-TAR

Dane firmy

logo

EDILKAMIN SPA

Dane firmy

logo

Unirol Sp. z o.o.

Dane firmy

logo

Arysto Sp. JAWNA

Dane firmy

logo

KAFLARNIA "KAFEL-KAR"

Dane firmy

logo

Tarnavva Sp. z o. o.

Dane firmy

logo

Kratki.pl Marek Bal

Dane firmy

logo

Glen Dimplex Polska

Dane firmy

logo

KOMINKI WILIŃSKI

Dane firmy

logo

Zakład Elektroniczny TATAREK

Dane firmy

logo

Koperfam Sp. z o.o.

Dane firmy

logo

OLWENT

Dane firmy

logo

MADAR KOMINKI

Dane firmy

logo

JOTUL POLSKA

Dane firmy

logo

DAVE P.H.U.

Dane firmy

logo

DOMOWE OGNISKO - Salon kominkowy

Dane firmy

Regulamin

REGULAMIN
portalu internetowego
www.systemy-kominkowe.pl


 
Firma zgłoszona do GIODO (Główny Inspektor Danych Osobowych) dnia 10 kwietnia 2013 r. z wdrożonym SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,  a także POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, co gwarantuje przestrzeganie przepisów o Ochronie Danych Osobowych.


Niniejszy portal internetowy jest prowadzony przez firmę Daxton Poland Waldemar Kosałka, ul. Przemysłowa 14, 33-100 Tarnów, NIP:873-117-38-83, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 17345/98 w dniu 09.02.1998 roku


§ 1
Definicje regulaminowe

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 
1. Administratorze – należy przez to rozumieć administratora portalu oraz administratora danych osobowych, którym jest firma Daxton Poland z siedzibą w Tarnowie,
2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć zarejestrowaną przez Administratora osobę fizyczną korzystającą z konta użytkownika,
3. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć konto w systemie informatycznym umożliwiające zarządzanie kontem użytkownika, do którego dostęp jest uzależniony od podania adresu poczty elektronicznej oraz hasła,

 
§2
Rejestracja użytkownika


 
   
1. Dokonywanie przez Użytkownika wpisów w panelu użytkownika wymaga rejestracji u Administratora.
2. W celu rejestracji Użytkownik podaje Administratorowi następujące dane:
hasło, nick do forum, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Przekazanie powyższych danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek przeprowadzenia rejestracji.
3. Dane, o których mowa w ust. 2 muszą być dokładne i zgodne ze stanem faktycznym.
4. Po podaniu danych określonych w ust. 2 użytkownik wybiera hasło dostępu do Konta Użytkownika.
5. W celu zweryfikowania prawdziwości danych, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wysyłana jest wiadomość od Administratora. Odebranie wiadomości oraz zastosowanie się do zawartych w niej wskazań umożliwia aktywację Konta Użytkownika.
6. Zarejestrowanie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
Po zarejestrowaniu użytkownik ma prawo do dokonywania wpisów w panelu użytkownika.


 
§ 3
Ochrona danych osobowych


 
1. Podając dane osobowe określone w § 2 Użytkownik równocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 1997 z późn. zm.) oraz ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do udostępniania panelu użytkownika.
3. Dane osobowe, o których mowa w § 2 nie są przetwarzane w celach komercyjnych.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo wnoszenia o ich uzupełnienie, zmianę lub usunięcie. Wniosek o usunięcie danych osobowych jest równoznaczny z wnioskiem o likwidację Konta Użytkownika.


 
§4
Zasady korzystania z portalu. Odpowiedzialność prawna


 
  
1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne (nie dotyczy płatnej formy reklamy, która każdorazowo potwierdzona jest zleceniem pisemnym)
2. Odpowiedzialność prawną za treści umieszczone przez Użytkownika ponosi wyłącznie Użytkownik.
3. Treści lub inne materiały umieszczane przez Użytkownika nie mogą:
1) Naruszać powszechnie obowiązujących norm prawnych,
2) Godzić w dobra osobiste,
3) Naruszać praw autorskich bądź innych praw na dobrach niematerialnych,
4) Naruszać zasad współżycia społecznego bądź dobrych obyczajów,
5) Stanowić bezpośredniej lub ukrytej formy reklamy lub promocji produktów bądź usług.
4. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania treści lub innych materiałów umieszczonych przez Użytkownika, jednak ma prawo zastosowania środków regulaminowych w przypadku, gdy poweźmie informację o niezgodności tych materiałów lub treści z ust. 3.
5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień § 2 ust. 3 lub § 4
ust. 3 Regulaminu, Administrator ma prawo:
1) tymczasowo lub definitywnie usunąć treści lub inne materiały umieszczone przez Użytkownika,
2) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
3) zablokować Konto Użytkownika na czas nieokreślony,
4) skasować Konto Użytkownika.

          W zależności od charakteru, rozmiaru i stopnia naruszenia 
          obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
  
6. Administrator ma prawo zobowiązać Użytkownika do udzielenia wyjaśnień
w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że nastąpiło naruszenie Regulaminu. W przypadku nieudzielenia wyjaśnień Administrator może zastosować środki regulaminowe (ust. 5).
7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zlikwidować Konto Użytkownika. Likwidacja Konta Użytkownika jest równoznaczna z usunięciem wpisów.
8. W przypadku likwidacji Konta Użytkownik może otrzymać umieszczone przez niego treści lub inne materiały w wersji zarchiwizowanej, pod warunkiem, że ich przekazanie nie narusza obowiązujących przepisów prawa, po pokryciu wynikających stąd kosztów.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub przerwę w działalności portalu z przyczyn technicznych, informatycznych lub z powodu działania siły wyższej.
10. Informacje i komunikaty dla Użytkowników będą publikowane na stronie www.systemy-kominkowe.pl Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z powyższymi informacjami.
11. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: info@systemy-kominkowe.pl
12. Korzystanie z materiałów umieszczonych na portalu przez Użytkowników oraz przez osoby niezarejestrowane jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), w szczególności z zachowaniem art. 25, 34 i 35 ustawy. Do materiałów umieszczonych na portalu ma prawo Administrator, chyba, że z ich treści lub kontekstu wynika co innego.

 
§ 5
Postępowanie reklamacyjne1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą podjętej wobec niego decyzji albo innych kwestii związanych z prowadzeniem portalu.
2. Każda osoba korzystająca z portalu ma prawo złożyć reklamację, jeżeli uzna, że materiały umieszczone na portalu nie spełniają warunków określonych w § 4 ust. 3.
3. Reklamacje składa się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej (§ 4 ust. 11).
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz szczegółowe uzasadnienie.
5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6. Administrator ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do identyfikacji autora reklamacji albo zweryfikowania jej zasadności. W takim przypadku termin określony w ust. 5 biegnie od dnia ich przekazania przez wnioskodawcę.


 
§ 6
Postanowienia końcowe

 
   
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2013
2. Administrator ma prawo zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w terminie 7 dni od ich opublikowania zgodnie z §4 ust.10.
3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik ma prawo likwidacji Konta Użytkownika.
4. W sprawach nienormowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Wersja do druku Do góry


Polecane produkty

Zdjęcie produktu

Wkład wodny firmy ARYSTO z półokrągłą szybą

baner
baner
baner
baner
baner